Previous Page  80 / 80
Information
Show Menu
Previous Page 80 / 80
Page Background

80

Taloustieteen näkökulmasta käyttäjälähtöisyyden

mukanaan tuomat poikkisektoraaliset prosessit

uudistavat palvelutuotantoa ja tuovat kunnille uutta

kilpailukykyä. Tämä kilpailukyky näkyy muun muassa

nykyistä nopeampana reaktiokykynä kuntalaisten

tarpeisiin sekä tuottavuuden ja laadun paranemisena.

Palvelumuotoilun menetelmät mahdollistavat sukel-

luksen kuntalaisten tulevaisuuden tarpeisiin, jotka

voivat palveluja tuoteparannusten lisäksi tuottaa

myös organisaatiotason innovaatioita.

Demokratian näkökulmasta kuntalaisten osallistumi-

sen lisääminen ja vaikutusmahdollisuuksien paran-

taminen ovat keinoja palauttaa kansalaisten luotta-

mus poliittiseen ja hallinnolliseen toimintaan ja tehdä

päätöksenteosta ja tuotetuista palveluista enemmän

kuntalaisten tarpeita vastaavia. Henkilöstön näkökul-

masta käyttäjälähtöisyys jakaa palvelujen suunnittelu-

vastuuta ja lisää työtyytyväisyyttä.

Palvelumuotoilun vuorovaikutteiset menetelmät

voivat holistisuutensa vuoksi tarjota uusia yhteis-

toiminnallisia ratkaisuja myös yhteiskunnan ilkeisiin

sosiaalisiin ongelmiin. Vuorovaikutteisen oppimisen

kautta kuntaorganisaatio saattaa myös kyseenalais-

taa ja muuttaa vallitsevia normejaan; muotoilla

kunnan palvelujärjestelmälle uuden mallin ja siirtää

tämän toimintamallin käyttöön.

Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta useine vaihei-

neen voi tarjota uudenlaisen keskusteluareenan polii-

Käyttäjälähtöisyyden hyödyt

Osallistumisen työkalupakki: Käyttäjälähtöisyyden hyödyt

tikkojen, viranhaltijoiden ja kansalaisten välille. Tällä

areenalla palvelujen käyttäjät voivat ilmaista omat

palvelutarpeensa proaktiivisesti jo palvelujen suun-

nitteluvaiheessa ja toimia muutosjohtajina palvelujen

kehittämisvaiheessa yhdessä päätöksiä tekevien

poliitikkojen, niitä valmistelevien viranhaltijoiden ja

asiakasrajapinnassa työskentelevien työntekijöiden

rinnalla.

Kirjallisuutta

Jäppinen, T. (2013) Käyttäjädemokratia. Teoksessa Piippo-

nen, S-L. & Pekola-Sjöblom, M. (toim.) Kuntademokratia ja

johtaminen valtuustokaudella 2009–2013. Suomen Kunta-

liitto.