Page 97 - Den nya kommunen

Basic HTML Version

Den nya kommunen – En studie av tidigare kommunsammanslagningar
97
8. Till sist
Som avslutning vill jag lyfta fram några observationer som jag fun-
nit särskilt viktiga.
• Vid en kommunsammanslagning går man miste om närhe-
ten i den lilla enheten, där ”alla känner alla”. Det märks på
kommun- eller stadskansliet då arbetet delas upp på olika
enheter, bland politikerna som inte har förankring i den nya
kommunens alla hörn och bland medborgarna som varit vana
vid att sticka sig in på kommunkansliet och få sitt ärende ut-
rättat på en gång.
• Vid en kommunsammanslagning tystnar rösten från de peri-
fera områdena. Det sker genom att speciella behov och syn-
punkter i en självständig kommun inte självklart syns i den
nya kommunens ställningstaganden. Skillnader som tidigare
syntes i nyckeltal för kommunerna jämnas ut. Samtidigt blir
den nya kommunen en starkare aktör på den nationella sce-
nen. Det kan i bästa fall leda till att en perifer region blir syn-
ligare, och indirekt kan det eventuellt ha positiva återverk-
ningar också för periferins periferi och människorna där.
• Vid en kommunsammanslagning öppnas en möjlighet att
skapa kanaler för direkt medborgarinflytande. För att verk-
ligen bredda demokratin måste inflytandet genuint utgå från
medborgarna och vara ett uttryck för deras autonoma akti-
vitet.
• Vid en kommunsammanslagning sluter sig kommunen och
bygger upp en ny enhet, också via beslut som i andra sam-
manhang inte betraktas som rationella. Vid samarbete mel-
lan kommuner behövs inte beslut av det slaget. Kommunen