Page 86 - Den nya kommunen

Basic HTML Version

86
7. Två underströmmar:
Att bygga nytt
och trygga ett
rörelseutrymme
Som jag uppfattar det finns det två underliggande strömmar i alla
de fyra kommunsammanslagningar som jag här har försökt kom-
ma underfund med. Den ena underströmmen är att man verkligen
vill bygga ihop den nya kommunen. Den andra är att man, och här
är ”man” subjekt av väldigt olika slag, vill trygga ett rörelseutrym-
me för sig i framtiden. De två underströmmarna gör sig gällande i
många olika sammanhang och förefaller att ha varit en orsak till att
det blev som det blev.
Den förstnämnda kommer fram redan i utformningen av sam-
manslagningsavtalen. Där finns uttalanden om det som man med
nödvändighet måste ta ställning till för att de tidigare kommuner-
nas beslutsfattare överhuvudtaget skulle vara villiga att ta beslut
om sammanslagning. Ställningstagandena var resultatet av den
förhandlingsprocess och de både strategiska och taktiska politiska
överväganden som hade föregått beslutet i de politiska system som
kommunerna utgör.
Att bygga det nya ibland viktigare än rationella beslut
Underströmmen som drar igenom hela sammanslagningsproces-
sen med alla beslut som den förutsätter är den samlade beslutsam-
heten kring att bygga en ny kommun. Det förutsätter förhandling-
ar, förhandlingar och ännu mera förhandlingar mellan politiker-
na och de politiska grupperingarna, partierna. Det förutsätter ett