Page 51 - Den nya kommunen

Basic HTML Version

Den nya kommunen – En studie av tidigare kommunsammanslagningar
51
5. Invånarnas
inflytande mellan
valen saknar
officiella kanaler
Det första av fem mål som en kommun ska förbinda sig till för att
man ska kunna tala om en strategisk och inte bara en mekanisk
kommunsammanslagning är att främja invånarnas påverkansmöj-
ligheter. Potentialen i invånarinflytandet är värd uppmärksamhet
både under den förberedande processen och i den nya kommunen.
De mål som kommunsammanslagningsexperterna räknar upp på
Kommunförbundets webbsida för strategiska sammanslagningar
17
ska bidra till att realisera de möjligheter som en kommunsamman-
slagning öppnar. Det kan man göra bland annat genom att styra
resurserna effektivare. För att kunna göra det behöver man vara
välinformerad om invånarnas behov, men också om deras aktivite-
ter och vad de är beredda att bidra med på egna villkor.
En kommunsammanslagning innebär flera förändringar som
gör att frågan om invånarnas inflytande kräver speciell uppmärk-
samhet. Antalet förtroendevalda minskar, åtminstone efter en
övergångsperiod. Det gör att kontaktytan mellan förtroendevalda
och invånare blir mindre. Som Siv Sandberg och Ritva Pihlaja kon-
staterar i sin utredning om ”demokrati på geografisk grund”
18
har
det inte bara betydelse för den regionala representativiteten. I den
nya situationenmåste man också beakta möjligheterna för båda kö-
nen och för olika åldersgrupper och yrkesgrupper att göra sin röst
hörd i kommunens beslutsfattande. Det blir en allt större utmaning
att behålla invånarnas förtroende för den kommunala demokratin.