Page 34 - Den nya kommunen

Basic HTML Version

34
ver i högre utsträckning än förr att de framgångsrikt kan påverka
beslutsfattandet.
13
Avtalens plats i processen
Under materialinsamlingen för den här studien föreföll det somom
det viktigaste med sammanslagningsavtalet har varit de diskussio-
ner, överväganden och förhandlingar som föregick dem – och som
tidsmässigt följde på dem. Avtalet är bara en punkt i den ständigt
pågående besluts- och planeringsprocessen i det politiska system
som kommunen utgör.
Den balans mellan bibehållen service och en uppbromsning av
utgiftsökningen som nämns i sammanslagningsavtalen är alltid en
utmaning i den kommunala verksamheten. Särskilt understryks
den när kommuner går samman. Man sätter sitt hopp till större
effektivitet och output i arbetet; ett område där det skett mycket
i landet som helhet fast det knappast är kopplat till kommunsam-
manslagningarna. Samtidigt måste man komma ihåg att kommu-
nens till volymen största uppgifter är undervisning, vård och om-
sorg, där det finns helt konkreta uppgifter som knappast går att
rationalisera särskilt långt.
Besluten som ska fattas i den nya kommunen är av samma typ
som tidigare, också om exempelvis summorna i budgeten är större.
Det finns fortfarande otaliga hänsyn att ta till väljare, till partior-
ganisationen, till intressegrupper och professioner, till lagstadgade
krav och så vidare. Det gäller att agera så att kommunorganisatio-
nens legitimitet bevaras och så att förmågan till beslut och genom-
förande av kommunens uppgifter upprätthålls.
Och kommunen är samma politiska system som tidigare, där de
politiska aktörerna ständigt gör sina politisk-taktiska övervägan-
den.