Page 26 - Den nya kommunen

Basic HTML Version

26
3. Sammanslagnings-
avtalen är en punkt
i processen
Kommuner kan inte slås ihop hur som helst. Enligt kommunin-
delningslagen ska målet då kommungränserna ändras vara att
det uppstår en livskraftig och regionalt enhetlig kommunstruktur
(1§).
5
I 4 paragrafen 1 momentet finns en rad kriterier för när stats-
rådet överhuvudtaget kan godkänna en kommunsammanslagning
som de berörda kommunerna redan har enats om. Där stadgas att
kommunindelningen kan ändras ”om ändringen förbättrar
1) kommunens funktionella och ekonomiska förutsättningar att
svara för ordnandet av service eller kommunens funktions-
förmåga i övrigt,
2) servicen eller levnadsförhållandena för invånarna i området,
3) verksamhetsmöjligheterna för näringarna i området, eller
4) samhällsstrukturens funktionsduglighet i området.”
Man har alltså rätt att vänta sig minst en av de förbättringar som
nämns i kriterierna.
De språkliga rättigheterna finns också med i paragrafen om för-
utsättningarna för kommunsammanslagningar. Enligt 4 momentet
ska ”den finskspråkiga och den svenskspråkiga befolkningens möj-
ligheter att erhålla tjänster på det egna språket tillgodoses enligt
lika grunder” när kommunindelningen ändras. Professor Kaarlo
Tuori har framhållit att då de grundläggande rättigheterna med
utgångspunkt i grundlagens 17 § vägs mot politiska aspekter av det
slag som räknas upp i 4 § 1 mom. i kommunindelningslagen ges de
förstnämnda företräde. De politiska aspekterna får i enlighet med