Page 107 - Den nya kommunen

Basic HTML Version

Den nya kommunen – En studie av tidigare kommunsammanslagningar
107
Källförteckning
Andergård-Stenstrand, Lilian: ”Lovisa stad fungerar på två språk”, Finlands
kommuntidning 4/2012.
Avtal om ordnande av förvaltning och service. Ekenäs, Karis och Pojo 7.6.2007.
Enkät till kommuninvånare 2011, opublicerat material inom ARTTU-projektet,
Marianne Pekola-Sjöblom.
Finlands grundlag 11.6.1999/731.
Fredriksson, Cecilia:
Utvärdering av samgången 2009 mellan de fem tidigare
kommunerna i nuvarande Pargas stad
, 2012.
Grundlagsutskottets betänkande 10/1998 rd. Regeringens proposition med förslag till
ny Regeringsform för Finland.
Grundlagsutskottets utlåtande 37/2006 rd. Regeringens proposition med förslag
till lagar om en kommun- och servicestrukturreform samt om ändring av
kommunindelningslagen och av lagen om överlåtelseskatt.
Grundlagsutskottets utlåtande 33/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till
kommunindelningslag.
Herberts, Kjell:
Språkbarometern 2012
, Service på svenska och finska – i
minoritetsperspektiv, Institutet för samhällsforskning, Åbo Akademi, Vasa 2013.
Hiironniemi, Silja:
Kuntien tehtävien kartoitus
, raportti 2012, Finansministeriets
publikationer 2/2013.
Kallio, Olavi; Meklin, Pentti; Tammi, Jari ja Vakkuri, Jarmo:
Kohti parasta
kuntatalouden kehitystä?
Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 24/2012.
Kommunallagen 17.3.1995/365 med uppdateringar.
Kommunförbundet informerar 30.5.2012, Att rösta är fortfarande det viktigaste sättet
att påverka
Kommunindelningslag 29.12.2009/1698.
Kommunindelningslag (upphävd) 19.12.1997/1196.
Koski, Arto: ”Sadan kunnan vähennys”, Kuntaliitto/Kuntarakennefoorumi 10.5.2011.
Lag om en kommun- och servicestrukturreform 169/2007, ”Ramlagen”.
Leidenius, Kia: ”Jämnstora kan lyckas med fusion”, Finlands kommuntidning 6/2011.
Leinamo, Kari:
Yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista
, Vaasan yliopisto, Levón-
instituutti 2010.
Lund, Kim: ”Kommunreformen var bra för Iniö skola”, Åbo Underrättelser 11.3.2013
Lovisa stads förvaltningsstadga. Godkänd av stadsfullmäktige 14.12.2009