Page 100 - Den nya kommunen

Basic HTML Version

100
9. Frågor att
fundera på inför en
sammanslagning
Här följer några mer och mindre allvarliga frågor att fundera på
inför en kommunsammanslagning.
• När ska man göra en kommunsammanslagning? När de kom-
muner som ska gå ihop är redo och den politiska viljan att
fatta beslutet finns. Det kommunala självstyret innefattar de-
finitivt beslut om frivilliga kommunsammanslagningar också
om regeringen driver på en kommunreform. Alternativet är
samarbete kommuner emellan.
• Hur lång tid ska man beräkna? Det är bäst att snabba på. Två
år verkar vara en lämplig tid från det frågan väckts på allvar.
• Hur ingående utredningar ska man göra? Utredningar kan
göras i obegränsad omfattning. Å andra sidan avgörs framti-
den av de politiska beslut som fattas, precis som under andra
tider i kommunen.
• Till vad vill man använda styrkan i den nya kommunen? Det
är besluten både före och efter sammanslagningen som avgör
om sammanslagningen blir en framgång eller inte. Det gäller
att realisera de möjligheter som en kommunsammanslagning
öppnar.
• Hur sköter man namnfrågan? Om man inte kan enas om nå-
got av de nuvarande kommunnamnen är det en fördel om det
finns ett historiskt namn som förenar regionen.