Page 4 - 2012-01-kommunstyrelser-och-kommundirektorer

Basic HTML Version

4
Kommunvisa uppgifter: www.kommunerna.net/statistik > Kommunalvals- och demokratistatistik
1 Professionell och politisk ledning i kommunerna
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi samt för
ledningen av kommunkoncernen. Styrelsen ansvarar också för beredningen och
verkställandet av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet.
Dessutom bevakar kommunstyrelsen kommunens intressen, företräder kommu-
nen och styr nämndernas verksamhet i egenskap av politisk ledare för kommunen.
Styrelsen skapar genom gott arbete förutsättningar för tjänstemannaledningens
arbete. Kommundirektören ansvarar för en kompetent beredning av besluten.
Kommundirektören stödjer styrelsens arbete, bereder väg för strategiska beslut
och fångar upp stämningar som underlag för besluten.
Varje kommun ska ha en kommunstyrelse. Dess ledamöter väljs av fullmäktige.
Största delen av styrelseledamöterna är fullmäktigeledamöter eller ersättare. Av
de ledamöter som valdes in i kommunstyrelserna 2009 hade endast 0,5 procent
inte kandiderat i föregående kommunalval.