Page 30 - 2012-01-kommunstyrelser-och-kommundirektorer

Basic HTML Version

30
Kommunvisa uppgifter: www.kommunerna.net/statistik > Kommunalvals- och demokratistatistik
14 Arbetet i en ledningsgrupp
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ledningsgruppen spelar en viktig roll för den resultatinriktade ledningen av en
kommun. Ledningsgruppen assisterar kommundirektören genom att bereda ären-
den som gäller hela kommunen samt sörjer för den interna informationen och det
interna samarbetet. Ledningsgrupperna har ingen lagfäst ställning, men de har
etablerat sig som en del av de finländska kommunernas ledningssystem.
I den ledningsgrupp som kommundirektören utnämner ingår i allmänhet utöver
kommundirektören även förvaltningsdirektören och/eller ekonomidirektören samt
de sektoransvariga direktörerna. År 2008 bestod en ledningsgrupp av sju medlem-
mar i genomsnitt. Antalet medlemmar i ledningsgrupperna varierar från tre till
över tio.
Det är vanligt att kommunens ledningsgrupp sammanträder 2–3 gånger per må-
nad, men i nästan lika många kommuner sammanträder gruppen varje vecka.