Page 24 - 2012-01-kommunstyrelser-och-kommundirektorer

Basic HTML Version

24
Kommunvisa uppgifter: www.kommunerna.net/statistik > Kommunalvals- och demokratistatistik
11 Kommundirektör och borgmästare
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommundirektören eller borgmästaren väljs av fullmäktige. Kommundirektören är
underställd kommunstyrelsen, och han eller hon står i tjänsteförhållande till kom-
munen. En kommundirektör kan väljas antingen tills vidare eller för viss tid.
I allmänhet väljs kommundirektören tills vidare. År 2009 hade 8,5 procent av kom-
mundirektörerna valts för viss tid.
Borgmästaren är kommunalt förtroendevald och ordförande för kommunstyrel-
sen. Borgmästarens mandattid kan vara högst lika lång som fullmäktiges. Bland
finländska kommuner är det bara Tammerfors och Birkala som har en borgmästare
(Kommunallagen 365/1995, 24 §, lagändring 578/2006).