Page 22 - 2012-01-kommunstyrelser-och-kommundirektorer

Basic HTML Version

22
Kommunvisa uppgifter: www.kommunerna.net/statistik > Kommunalvals- och demokratistatistik
10 Styrelseordförandenas och ledamöternas arvoden
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sammanträdesarvodet är i snitt 83 euro för styrelseordförande och 59 euro för
ledamöter. Ju större kommun, desto högre är också sammanträdesarvodena i snitt.
Ordförandes årsarvode är i snitt 2 100 euro. Årsarvodet varierar kommunvis mel-
lan 450 euro och 8 710 euro. Så gott som alla kommuner betalar ett årsarvode till
styrelseordföranden.
Ett månads- eller årsarvode betalas till styrelseledamöterna i 50 kommuner.
Arvoden betalas mer allmänt i större kommuner. I kommuner med över 100 000
invånare lyfter styrelseledamöterna i snitt arvoden på 2 382 euro per år.
Åbo har en heltidsanställd styrelseordförande, som lyfter ett månadsbaserat årsar-
vode.
Nästan alla kommuner har höjt sina arvoden under 2000-talet. Det är kommunfull-
mäktige som bestämmer arvodesnivån. Arvodena till de förtroendevalda grundar
sig på lag (42 § i kommunallagen, 365/1995).