Page 2 - 2012-01-kommunstyrelser-och-kommundirektorer

Basic HTML Version

Den högsta beslutanderätten i en kommun utövas av fullmäktige som valts av
invånarna. Fullmäktige väljer i sin tur en kommunstyrelse, som bedriver ett nära
samarbete med kommundirektören. Att leda en kommun bygger på samarbete
mellan den politiska ledningen och tjänstemannaledningen.
Denna publikation beskriver kommunstyrelserna i Fastlandsfinland och styrelse-
ledamöterna under mandatperioden 2009–2012. Uppgifterna gäller i huvudsak år
2009 och baserar sig i första hand på de uppgifter kommunerna lämnat till Kom-
munförbundet. Uppgifterna om kommundirektörernas personliga egenskaper och
löner har tagits ur Statistikcentralens lönestatistik för kommunsektorn.
Uppgifter:
demokrati@kommunforbundet.fi
Helsingfors 2011
Finlands Kommunförbund
Andra linjen 14, 00530 Helsingfors
PB 200, 00101 Helsingfors
Tfn 09 7711, fax 09 771 2291
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi
www.kommunerna.net