Page 14 - 2012-01-kommunstyrelser-och-kommundirektorer

Basic HTML Version

14
Kommunvisa uppgifter: www.kommunerna.net/statistik > Kommunalvals- och demokratistatistik
6 Styrelseledamöternas köns- och åldersfördelning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fullmäktige ska iaktta jämställdhetslagen (4a §, lagen om jämställdhet mellan
kvinnor och män, 609/1986) vid val av styrelseledamöter. Enligt nämnda paragraf
ska kvinnor och män vara representerade i kommunala organ frånsett fullmäktige
till minst 40 procent vardera.
I början av fullmäktigeperioden 2009–2012 var kvinnornas andel av styrelseplat-
serna ungefär 46 procent. Andelen var den samma också under föregående man-
datperiod. Ungefär 12 procent av kommunstyrelserna hade kvinnlig majoritet.
Styrelsedamöternas genomsnittsålder är 50. Hälften av styrelsedamöterna är mel-
lan 50 och 64 år. Andelen ledamöter över 64 år har ökat från fyra till sex procent
jämfört med föregående fullmäktigeperiod. Styrelseledamöterna mellan 18 och 29
år utgör knappt fyra procent. År 2009 var den yngsta styrelseledamoten 19 år och
den äldsta 77 år.
Invandrare blir alltjämt rätt sällan invalda i kommunstyrelserna.